Menu

Vedtægter

VEDTÆGTER FOR HERNING KFUM FODBOLD

§ 1 Navn, hjemsted samt tilhørsforhold til andre organisationer
A. Foreningens navn er Herning KFUM Fodbold
B. Foreningens hjemsted er i Herning Kommune.
C. Foreningen er medlem af KFUM Idrætsforbund gennem KFUMs Idrætsforening i Herning og DBU
gennem medlemskab af DBU Jylland og DGI gennem sit medlemskab af DGI Midtjylland.

§ 2 Foreningens formål
A. Formålet for Herning KFUM Fodbold er at give børn, unge og voksne mulighed for at dyrke fodbold
i gode og sunde rammer, hvor der er plads til alle.
B. Foreningen arbejder i overensstemmelse med formål og love for KFUM Idrætsforbund i Danmark.

§ 3 Medlemmer
A. Som aktive medlemmer kan optages børn og voksne, når de vedkender sig nærværende vedtægter.
B. Som passive medlemmer kan optages enhver, der vedkender sig nærværende vedtægter.
C. Forældre til børn under 16 år, der er aktive medlemmer, optages som passive medlemmer med
valgbarhed og stemmeret.
D. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når der findes grund dertil. Det udelukkede medlem kan anke
kendelsen til behandling på førstkommende generalforsamling.
E. Et medlem, der overtræder foreningens vedtægter, modarbejder foreningens formål eller undlader at
efterkomme bestyrelsens retningslinjer, kan af bestyrelsen idømmes karantæne.

§ 4 Kontingent
A. Kontingentet fastsættes af bestyrelsen.
B. Der kan fastsættes forskellige kontingenter for konkrete grupper af medlemmer, herunder
aldersbestemt kontingent for aktive, kontingent for passive medlemmer og eventuelt helt eller delvist
frikontingent for grupper af ledere.
Bestyrelsen kan også fritage et medlem for kontingentbetaling, såfremt særlige forhold taler for det.
C. Bestyrelsen opkræver kontingent og fastlægger betalingsterminer og opkrævningsform.
D. Såfremt et medlem ikke betaler kontingent rettidigt, og ikke har betalt efter at være blevet rykket,
slettes den pågældende som medlem.
Sådant ophør af medlemskabet kan ikke kræves indbragt for generalforsamlingen.
Kun medlemmer, der har betalt kontingent, er spilleberettiget.

§ 5 Ordinær generalforsamling
A. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender, medmindre andet fremgår
af foreningens vedtægter.
B. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af februar måned, dog kan en
formanden og et bestyrelsesmedlem ved force majeure vælge at udskyde generalforsamlingen til en
senere tidspunkt, dog inden for samme kalenderår.
C. Bestyrelsen indkalder til generalforsamling på foreningens hjemmeside og/eller Facebook-gruppe
med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal oplyse tidspunkt, sted samt den foreløbige dagsorden.
D. Forslag, de ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage
inden afholdelsen af generalforsamlingen. Bestyrelsen kan i øvrigt selv fremsætte forslag.
E. Adgang til generalforsamlingen har foreningens medlemmer samt personer, bestyrelsen har inviteret.
F. Kun fremmødte aktive medlemmer, der er fyldt 16 år eller forældre, jf. § 3, litra B-C har stemmeret.
For at have stemmeret, må medlemmet i øvrigt ikke være i kontingentrestance.
G. En lovlig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.
H. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen.
I. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal.
Til vedtægtsændringer og beslutning om opløsning, kræves dog kvalificeret flertal.
Ved personvalg er den valgt, der opnår flest stemmer.
J. Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem, der er fyldt 16 år.
Flertallet i bestyrelsen skal dog udgøres af personer, der er fyldt 18 år.
Valgbar som revisor er ethvert medlem, der er fyldt 18 år.
K. Dirigenten afgør spørgsmål om afstemninger. Dirigenten kan bestemme skriftlig afstemning.
L. Bestyrelsen sørger for, at der føres referat/protokol over generalforsamlingens beslutninger.
Referatet/Protokollen godkendes og underskrives af dirigenten.

§ 6 Dagsorden for generalforsamling
A. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:
1) Valg af dirigent
2) Aflæggelse af årsberetning fra bestyrelsen
3) Aflæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab for det forløbne år.
4) Aflæggelse og godkendelse af budget for det kommende år.
5) Behandling af indkomne forslag
6) Valg til bestyrelsen
a. Valg af formand (i lige år)
b. Valg af kasserer (i ulige år)
c. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (minimum 2 i ulige år og 2 i lige år)
7) Valg af en revisor
8) Eventuelt

§ 7 Ekstraordinær generalforsamling
A. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når
mindst 1⁄4 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter
krav herom med angivelse af det emne, som kræves behandlet.
B. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest fire uger efter, at kravet er modtaget af
bestyrelsen.
Indkaldelse skal ske med mindst 1 uges varsel.
Reglerne om indkaldelsesmåde og generalforsamlingens gennemførelse gælder i øvrigt på samme
måde som for ordinære generalforsamlinger, jf. § 5.

§ 8 Bestyrelsen
A. Bestyrelsen udgør foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.
B. Bestyrelsen består af minimum 5 medlemmer, dog maksimalt 9 medlemmer, inkl. en formand.
C. Bestyrelsen konstituerer sig selv efter valg, og foretager fornøden fordeling af opgaverne.
D. Alle valg sker på ordinær generalforsamling for 2 år.
E. I lige år vælges formand og minimum 2 medlemmer og i ulige år vælges en kasserer og minimum 2
medlemmer. Der kan maksimalt vælges 6 medlemmer pr. år.
F. Foreningen vælger 2 suppleanter, herunder én på valg i lige år og én på valg i ulige år.
G. Ved kampvalg til bestyrelsen udfyldes stemmeseddel med angivelse af op til 3 navne.
Såfremt dette ikke løser stemmelighed, afgøres valget ved lodtrækning.
H. Bestyrelsen kan selv fastsætte en forretningsorden.
I. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 1/3 af medlemmerne er til stede.
Vedtagelser i bestyrelsen sker ved almindeligt flertal.
Ved stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt.
J. Der udarbejdes referater/protokoller af bestyrelsesmøder.

§ 9 Nedsættelse af underudvalg
A. Til varetagelse af forskellige områder kan der nedsættes et antal underudvalg/afdeling.
Bestyrelsen udarbejder kommissorium for disse underudvalg/afdelinger.
B. Udvalget fastsætter selv forretningsorden, struktur og organisation, som godkendes af bestyrelsen.

§ 10 Regnskab og revision
A. Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.
B. Bestyrelsen udarbejder årsregnskab. Regnskabet skal indeholde resultatopgørelse over driften samt
status. Dette regnskab revideres og godkendes af generalforsamlingen.
C. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.
D. Revisoren skal gennemgå regnskabet hvert år og påse, at det er
regnskabsmæssigt korrekt.

§ 11 Hæftelse
A. Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen
indgåede aftaler og forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens formue.
B. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen ud over
kontingentforpligtelsen, jf. § 4.
C. Foreningens medlemmer har ikke krav på en del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§ 12 Tegning af foreningen
A. Foreningen tegnes ved underskrift af formanden i forening med ét medlem af bestyrelsen.
I formandens fravær kan foreningen tegnes af næstformanden i forening med ét bestyrelsesmedlem.
B. Ved køb, salg, kaution eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån, tegnes foreningen
af den samlede bestyrelse.
C. Foreningen kan meddele prokura (fuldmagt til at handle på foreningens vegne).

§ 13 Samarbejde/sammenslutning med andre foreninger
A. Sammenslutning med andre foreninger kan kun finde sted ved vedtagelse på en generalforsamling.
B. Samarbejde etableret før vedtagelsen af disse vedtægter fortsætter uden videre beslutning.

§ 14 Vedtægtsændringer
A. Ændring af vedtægterne kan ske på generalforsamlinger, når 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget.

§ 15 Opløsning
A. Beslutning om foreningens ophør kan kun træffes på én med det formål særligt indkaldt
generalforsamling. Vedtagelsen skal ske med 3⁄4 majoritet af de fremmødte afgive gyldige stemmer.
B. I tilfælde af foreningens ophør træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelse af foreningens
formue., men dog under alle omstændigheder således, at ikke brugte midler tilfalder den lokale
kommunes fritidsforvaltning i tilfælde af klubbens opløsning.

Vedtaget den 11/2 - 2021.

Luk