Menu

Vedtægter

Vedtægter for fodboldklubben Herning KFUM vedtaget på generalforsamlingen d. 21. februar 2012

§1 Navn
A. Foreningens navn er Herning KFUM Fodbold
B. Foreningen er stiftet den 1. januar 2004 og har hjemsted i Herning Kommune.
C. Foreningen er medlem af KFUM Idrætsforbund via KFUMs Idrætsforening i Herning og DBU via
medlemskab af DBU Jylland og DGI via sit medlemskab af DGI Midtjylland.

§2 Foreningens formål
Formålet for Herning KFUM Fodbold er at give børn, unge og voksne mulighed for at dyrke fodbold
i gode og sunde rammer, hvor der er plads til alle.
Foreningen arbejder i overensstemmelse med formål og love for KFUM Idrætsforbund i Danmark.

§3 Medlemmer
A. Som aktive medlemmer kan optages børn og voksne, når de vedkender sig nærværende vedtægter.
B. Som passive medlemmer kan optages enhver, der vedkender sig nærværende vedtægter.
C. Forældre til børn under 16 år, der er aktive medlemmer, optages som passive medlemmer med
valgbarhed og stemmeret.
D. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når der findes grund dertil. Det udelukkede medlem kan anke
kendelsen på førstkommende generalforsamling.

§4 Kontingent
A. Kontingentet fastsættes af bestyrelsen.

§5 Bestyrelsen
A. Foreningen ledes af en bestyrelse på minimum 6 medlemmer. På generalforsamlingen vælges min. 2
og maks. 4 medlemmer pr år. Formændene for Seniorudvalget, Ungdomsudvalget, Sponsorudvalget
og Old Boys afdelingen er fødte medlemmer af bestyrelsen.
B. Alle valg gælder for 2 år. Første gang afgøres valgperioden ved lodtrækning. Foreningen vælger 2
suppleanter og 1 revisor med en på valg i lige år og en på valg i ulige år.
C. Valgbar er ethvert medlem, aktivt som passivt, der er fyldt 16 år og ikke er i kontingentrestance.

§6 Hæftelse
A. Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de foreningen
indgåede forpligtelser, for hvilket alene foreningen hæfter med dens respektive formue.
B. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen ud over
kontingentforpligtelsen.
C. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§7 Generalforsamling
A. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i februar måned og
indkaldes på foreningens hjemmeside med angivelse af dagsorden og med mindst 14 dages varsel.
B. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage
før.
C. Kun fremmødte aktive medlemmer, der er fyldt 16 år har stemmeret eller forældre jfr. §3 B g C. For
at have stemmeret må man ikke være i kontingentrestance.
D. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal (over halvdelen), dog
kræves udelukkelse af et medlem, samt ændring af disse vedtægter, at mindst 2/3 af de afgivne
gyldige stemmer er for forslaget.
E. Der føres protokol over vedtagne beslutninger. Protokollen underskrives af dirigenten.
F. På den ordinære generalforsamling behandles mindst følgende:
1) Valg af dirigent
2) Aflæggelse af årsberetning
3) Forelæggelse af det reviderede regnskab
4) Budget
5) Behandling af indkomne forslag
6) Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer
7) Eventuelt
G. De på generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer konstituerer sig på første møde efter
generalforsamlingen med formand, næstformand, kasserer, sekretær/referent.
§8 Ekstraordinær generalforsamling
A. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det nødvendigt,
eller mindst ¼ af foreningens aktive medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til
dagsorden.

§9 Tegning af foreningen
A. Foreningen tegnes ved underskrift af formanden. I dennes fravær af næstformanden i forening med et
medlem af bestyrelsen.
B. Ved køb, salg, kaution eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån tegnes foreningen
af den samlede bestyrelse.
C. Foreningen kan meddele prokura (fuldmagt til at handle på foreningens vegne).

§10 Ledelse
A. Foreningen ledes af den på generalforsamlingen valgte bestyrelse.
B. Mellem to generalforsamlinger er bestyrelsen foreningens øverste myndighed.

§11 Nedsættelse af underudvalg
A. Til varetagelse af forskellige områder kan der nedsættes et antal underudvalg/afdeling. Bestyrelsen
udarbejder kommissorium for disse underudvalg/afdelinger.
B. Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden, struktur og organisation som godkendes af bestyrelsen.
§12 Forretningsorden
A. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§13 Beslutninger i bestyrelsen
A. Vedtagelse i bestyrelsen sker ved almindeligt flertal. Ved stemmelighed tæller formandens stemme
dobbelt.
B. Der føres protokol over vedtagne beslutninger. Protokollen underskrives af bestyrelsen – senest ved
næste møde.

§14 Regnskabsår
A. Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december og senest 1. februar afgiver bestyrelsen
driftsregnskab og status til revisorerne.

§15 Samarbejde/sammenslutning med andre foreninger
A. Sammenslutning med andre foreninger kan kun finde sted ved vedtagelse på en generalforsamling.
B. Samarbejde etableret før vedtagelsen af disse vedtægter fortsætter uden videre beslutning.

§16 Opløsning
A. Beslutning om foreningens ophør kan kun træffes på en med det formål særligt indkaldt
generalforsamling. Vedtagelsen skal ske med ¾ majoritet af de fremmødte afgive gyldige stemmer.
B. I tilfælde af foreningens ophør træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelse af foreningens
evt. formue mm., men dog under alle omstændigheder således, at ikke brugte midler tilfalder den
lokale kommunes fritidsforvaltning i tilfælde af klubbens opløsning.
C. Ikke forbrugte udloddede midler fra Elite Gaming A/S returneres til spillestedets kommunale fritids-
og kulturafdeling, som således kan udlodde midlerne til alment nyttige formål i kommunen.